Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
1785 lei
» RELAȚII CU PUBLICUL
Program de lucru cu publicul
Program de audiente
» bilete tratament
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
01.12.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 13.12.2023
09.11.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 15.11.2023
09.10.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 18.10.2023
03.10.2023 - COMUNICAT ACTIVITATE AVP PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2023
02.10.2023 - Casa Județeană de Pensii Dâmbovița reamintește persoanelor interesate că plata ajutorului de deces se poate face prin toate modalitățile prevăzute: prin casieria instituției, cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale și în contul bancar al beneficiarului...

Casa Județeană de Pensii Dâmbovița reamintește persoanelor interesate că plata ajutorului de deces se poate face prin toate modalitățile prevăzute: prin casieria instituției, cu mandat la domiciliul solicitantului, prin intermediul serviciilor poștale și în contul bancar al beneficiarului.

Ajutorul de deces în cazul decesului pensionarului:

Beneficiari:

 1. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi:

– soțul supraviețuitor

– copilul

– părintele

– tutorele

– curatorul

– moștenitorul (în condițiile dreptului comun)

– altă persoana în lipsa celor prevăzuți mai sus care face dovada suportării cheltuielilor ocazionate de deces.

Cuantumul ajutorului de deces este stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 1. Asiguratul sau pensionarul beneficiază de ajutor de deces în cazul decesului unui membru de familie aflat în întreținerea sa și care nu are un drept propriu de asigurări sociale. Se consideră membru de familie:

– soțul;

– copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani, sau dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 ani, precum și copiii incapabili de muncă, indiferent de vârsta, dacă și-au pierdut capacitatea de munca înaintea vârstelor menționate;

– părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Dovada că membrul de familie s-a aflat în întreținerea asiguratului sau a pensionarului se face prin declarație pe proprie răspundere.

Cuantumul ajutorului de deces cuvenit pentru un membru de familie reprezintă jumătate din cuantumul prevăzut în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și este stabilit prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Modul de suportare a ajutorului de deces

Ajutorul de deces se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și se acordă la cerere, pe baza certificatului de deces. După achitare, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligația de a înscrie pe verso-ul originalului certificatului de deces mențiunea „ACHITAT”, data, semnătura și stampila.

Acte necesare pentru ajutorul de deces 

 • Cerere tip

 • Declarație tip pentru ne-ridicarea pensiei pe luna următoare decesului.

 • Cupon pensie (decedat)

 •  Certificat de deces (original) , obligatoriu a fi prezentat si in original pentru a fi mentionat pe verso acordarea ajutorului de deces.

 • Carte de identitate solicitant (original )

 • Acte de stare civilă ale solicitantului:

  • certificat de naștere – original ;

  • certificat de căsătorie – original – dacă este cazul;

  • orice alt document doveditor schimbului de nume, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul (soț supraviețuitor, fiu, fiica, părinte);

 • Factura şi chitanța/bon fiscal în original de la cheltuielile ocazionate de deces (factura și chitanța de la sicriu sau incinerare)

 • Certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicapat sau actul medical prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă pe copil și data ivirii acesteia

Extras de cont bancar al solicitantului

Descarca anunt (pdf)


02.10.2023 - Aplicarea dispozițiilor Legii nr.8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată

Potrivit dispozițiilor HG nr.900/2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.300 lei, începând cu data de 1 octombrie 2023.

Indemnizația lunară prevăzută de Legea nr. 8/2006, repuiblicată, reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată. În consecință, începând cu data de 01 octombrie 2023, indemnizația acordată în temeiul Legii nr.8/2006, republicată, nu poate depăși suma de 6.600 lei.


02.10.2023 - Aplicarea prevederilor art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor art.III alin.(1) din OUG nr.163/2020, cu modificările ulterioare
 1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art.36 din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

În consecință, începând cu data de 1 octombrie 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială încheiat în baza Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.300 lei.

 1. Referitor la baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale, prevăzută de art.III alin.(1) din OUG nr.163/2020, cu modificările și completările ulterioare, în cazul asiguraților care au încheiat contracte de asigurare socială:

Baza lunară de calcul o constutie venitul lunar asigurat asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În consecință, începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată de 3.300 lei se va utiliza în cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza OUG nr.163/2020, după această dată; noua valoare de 3.300 lei nu are implicații în ceea ce privește contrcatele de asigurare socială ce au fost încheiate până la data de 1 octombrie 2023 în temeiul OUG nr.163/2020, cu modificările ulterioare.


05.09.2023 - Miercuri – 6 septembrie 2023 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Târgovişte, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Dâmboviţa şi pentru a primi petiţii.
04.09.2023 - ÎN ATENȚIA ELEVILOR ȘI STUDENȚILOR BENEFICIARI AI UNEI PENSII DE URMAȘ

A. Elevii urmaşi, care au împlinit vârsta de 16 ani, au obligația să prezinte, până la data de 25 septembrie 2023, adeverința din care să rezulte că în anul școlar 2023 – 2024, urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

!!! În cazul nedepunerii adeverinței, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2023 se reține de la plată.

B. Studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, au obligația, după caz:

- să transmită/depună la sediul caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 septembrie 2023, o declarație pe propria răspundere privind continuarea studiilor (formular – https://www.pensiidb.ro );

În cazul nedepunerii declarației, până la data de 25 septembrie 2023, pensia aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

- să prezinte caselor teritoriale de pensii, până la data de 25 octombrie 2023, adeverința în original din care să rezulte că în anul universitar 2023-2024, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii;

!!! În situația neprezentării până la data de 25 octombrie 2023 a adeverinței în original, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată.

Succes în noul an școlar!


04.09.2023 - IN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 decembrie 2024, persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani

IN VEDEREA OBȚINERII PENSIEI PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ, până la data de 31 decembrie 2024, ( perioada prelungita conform OUG 70 / 2023 ) persoanele care nu au avut calitatea de asigurat in sistemul public, au posibilitatea legală de a plăti retroactiv contributia la pensii pentru 6 ani

Reamintim ca, persoanele care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contributiei de asigurari sociale pentru perioade de cel mult 6 ani calendaristici anteriori lunii incheierii contractului de asigurare, in care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagii asimilate stagiului de cotizare in sistemul public sau intr-un sistem neintegrat acestuia, in tara, in statele membre ale UE sau in alte state cu care Romania aplica instrumente juridice internationale in domeniul securitatii sociale.

 Persoana care îndeplinește condițiile mai sus mentionate, poate încheia cu Casa de Pensii un contract de asigurare socială în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă până la data de 31 decembrie 2024, in baza OUG 163 / 2020.

 Contractul de asigurare socială, se încheie între persoana interesată sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acestuia desemnat prin procura speciala si casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reşedinţa persoanei.

 Aceasta va prezenta actul de identitate si va completa o declaratie pe propria raspundere (formular tipizat - https://www.pensiidb.ro ) din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplinește următoarele condiții cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

 Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, sunt cele care se încadrează în perioada cuprinsa între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data încheierii contractului de asigurare socială.

 Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială. Incepand cu 01.01.2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de 3.000 lei.

 Incepand cu 01.01.2023, contributia de asigurari sociale pentru persoanele care se vor asigura la venitul mimim, este de 750 lei/luna. Contribuţia de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale reglementată de legislaţia în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială.

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă, iar stagiul de cotizare este aferent lunii întregi

 Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 decembrie 2024.

 Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează prin orice mijloc de plată prevăzut de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate .


31.08.2023 - ANUNT COLECTIV

ANUNT COLECTIV

Pentru comunicarea prin publicitate

 Afisat astazi 31.08.2023

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

NICA AURICA

Localitatea Scheiu de Sus/ Ludesti, judetul Dambovita

Decizia nr. 339763/ 03.08.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarei susmentionate se considera comunicate acesteia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titulara acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


04.08.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 23.08.2023
10.07.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 19.07.2023
05.07.2023 - Comunicat privind activitatea Biroului Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului, în primele 6 luni ale anului 2023.

C O M U N I C A T

privind activitatea Biroului Teritorial Ploieşti

pe semestrul I al anului 2023

În primele șase luni ale anului 2023 la Biroul Teritorial Ploiești al instituției Avocatul Poporului au fost primiți în audiență 363 cetățeni, au fost depuse 190 de petiții și au fost primite 475 apeluri telefonice.

De asemenea, au fost înregistrate 85 sesizări din oficiu și au fost efectuate 17 anchete proprii, în urma cărora au fost emise de către Avocatul Poporului 5 recomandări pentru remedierea deficiențelor rezultate in urma verificărilor. Detalii referitoare la recomandările emise pot fi studiate pe pagina de internet a instituției Avocatul Poporului www.avp.ro.

Potrivit Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, în competența Biroului Teritorial Ploiești sunt cuprinse judeţele Prahova, Buzău şi Dâmboviţa, iar activitatea se desfăşoară de regulă la sediul biroului. Reprezentanții Biroului Teritorial Ploieşti s-au deplasat însă lunar în judeţele Buzău şi Dâmboviţa pentru acordarea de audienţe şi pentru a primi petiţii.

Situaţia activității pe semestrul I al anului 2023, pentru județele arondate se prezintă astfel:

Total Prahova Buzău Dâmboviţa

Audienţe 363 235 72 56

Petiţii primite 190 84 32 73

Apeluri telefonice 475 297 102 76

Sesizări din oficiu 85 39 18 28

Anchete proprii 17 11 2 4

Recomandări 5 2 1 2

Pentru cei interesați, reamintim că Biroul Teritorial Ploieşti al instituţiei Avocatul Poporului are sediul în municipiul Ploieşti, B-dul Republicii nr. 2-4, intrarea H, camera 155; tel./fax - 0244.593.227, program de audienţe: luni-joi - orele 09,00-16,00, vineri – orele 09,00-14,00, iar petiţiile pot fi trimise și prin poştă, prin e-mail la adresa avpprahova@avp.ro sau prin fax. Menționăm că petițiile adresate instituției Avocatul Poporului sunt scutite de taxe de timbru, iar audiențele sunt gratuite.

De asemenea, vă invităm să accesaţi site-ul instituţiei Avocatul Poporului la adresa www.avp.ro, care conţine informaţii detalitate cu privire la activitatea instituției.

BIROUL TERITORIAL PLOIEȘTI

Consilier coordonator,

Maria Mirabela Mălăescu

Descarca anunt


09.06.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 21.06.2023
Prima pagina <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   >> Ultima pagina