Casa de pensii Dambovita

Casa Judeteana de pensii Dambovita

Legaturi utile

» Accesibilitate

/

» Servicii online

Depunere documente pe cale electronica: casadepensiidambovita@gmail.com

Transmitere copie carte de identitate: identitate.dambovita@cnpp.ro

» valoare punct de pensie
1785 lei
» RELAȚII CU PUBLICUL
Program de lucru cu publicul
Program de audiente
» bilete tratament
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2017
Arhiva 2016
» integritate INSTITUȚIONALĂ
» INFORMAȚII de interes public
Proiectul "Guvernare transparentă, deschisă şi participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit" SIPOCA 35

Casa Judeteana de pensii Dambovita

» Noutati
12.05.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 17.05.2023
24.04.2023 - ANUNT COLECTIV

Casa Judeteana de Pensii Dambovita, in temeiul art.47 alin.4, alin.5 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, face cunoscut faptul ca au fost emise acte administrative fiscal in vederea recuperarii sumelor datorate BASS (buget asigurari sociale) si BS(buget de stat), cu titlu de drepturi de pensie incasate necuvenit, pentru urmatoarele persoane :

Nr. crt.

Nume si prenume

Domiciliu

Denumirea actului administrativ fiscal/ nr/data actului

1

SANDULESCU ELENA

Localitatea Targoviste, judetul Dambovita

Decizia nr. 340242/ 27.03.2023 privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale

Actele administrative fiscal emise pe numele debitoarei susmentionate se considera comunicate acesteia in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

Actele administrative emise pot fi consultate de titulara acestora la sediul institutiei emitente din strada Tudor Vladimirescu, nr. 1 A, Targoviste, judetul Dambovita, iar pentru relatii suplimentare va puteti adresa la telefon 0245613845, 0245231308, precum si pe pagina de internet a institutiei casadepensiidambovita@gmail.com.


10.04.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 19.04.2023
08.03.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 15.03.2023
23.02.2023 - Anunt plata ajutor deces

Ajutorul de deces va fi platit astel:

  • in cont bancar
  • prin mandat postal
  • prin casiere - doar in cazuri deosebite

Pentru plata in cont bancar trebule depus si extrasul de cont emis de Banca.


22.02.2023 - COMUNICAT referitor la restituirea unor contribuții de asigurări sociale de sănătate

În Monitorul Oficial, Partea I nr.138 din 17 februarie 2023 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 4/2023 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate, reținută din veniturile din pensii în perioada 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, aferentă perioadei 1 ianuarie - 27 decembrie 2022, va fi restituită, din oficiu, lunar, în perioada 1 martie 2023 - 28 februarie 2024.

Restituirea eşalonată a contribuției de asigurări sociale de sănătate se aplică şi în cazul hotărârilor judecătoreşti devenite executorii în perioada 28 decembrie 2022 - 28 februarie 2023.

În cursul termenului precizat mai sus, respectiv 1 martie 2023 – 28 februarie 2024, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

Măsura de restituire a contribuției de asigurări sociale de sănătate nu vizează persoanele cărora li se aplică prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi cărora, în urma reţinerii acestor sume, nu le-au fost diminuate cuantumurile nete ale pensiei aflate în plată în anul 2022.

În cazul decesului titularului drepturilor de pensie, restituirea sumelor cuvenite se va efectua către moştenitorii legali ai acestuia, pe baza cererii depuse la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se afla titularul dreptului la data decesului.


21.02.2023 - Serii bilete de tratament balnear 2023
09.02.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 15.02.2023
16.01.2023 - Avocatul Poporului - audiente - 18.01.2023
09.01.2023 - REFERITOR LA EFECTELE DECIZIEI NR. 650 DIN 15 DECEMBRIE 2022 A CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI

După cum se cunoaște, deja, în data de 28 decembrie 2022, în Monitorul Oficial nr. 1262, a fost pubicată Decizia nr. 650 din data de 15 decembrie 2022 a Curții Constituționale a României, prin care dispozițiile referitoare la contribuția de asigurări sociale de sănătate cuprinse în O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, au fost declarate neconstituționale.

Subliniem faptul că, în conformitate cu dispoziţiile alin. (4) al art. 147 din Constituţia României, “Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României. De la data publicării, deciziile sunt general obligatorii şi au putere numai pentru viitor.”

Pe cale de consecință, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii care depășesc suma de 4000 de lei nu se mai rețin de la data de 28 decembrie 2022.

Având în vedere că documentele de plată/de informare (taloanele de pensie) aferente drepturilor lunii ianuarie 2023 erau deja tipărite și distribuite în teritoriu la data publicării Deciziei CCR, Casa Națională de Pensii Publice va avea posibilitatea de a implementa dispozițiile acesteia prin neaplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate și restituirea sumelor reținute cu acest titlu de la data publicării Deciziei, începând cu luna februarie 2023.

De reținut!!!

  • Aplicarea întocmai a dispozițiilor Deciziei nr.650/2022 a Curții Constituționale a României nu presupune restituirea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate aferente întregului an 2022;
  • Restituirea sumelor care fac obiectul Deciziei se face din oficiu; ca atare, nu este necesară depunerea unei cereri la casa teritorială de pensii în evidența căreia se află pensionarul.

20.12.2022 - PRECIZĂRI REFERITOARE LA APLICAREA DISPOZIȚIILOR OUG 168/2022 PRIVIND AJUTORUL FINANCIAR CARE SE ACORDĂ, ÎN ANUL 2023, PENSIONARILOR CU VENITURI MAI MICI DE 3.000 DE LEI

Ajutorul financiar reglementat prin OUG nr.168/2022 se plătește pensionarilor sistemului public de pensii şi beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale de pensii, care au domiciliul în România şi ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei.

Categoriile de venituri care se au în vedere la acordarea ajutorului financiar sunt următoarele:

- veniturile din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
- veniturile din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
- veniturile din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, cu următoarele excepții;
-indemnizațiile acordate în temeiul Legii nr. 341/2004
• soţului supravieţuitor, copilului și părintelui eroului martir;
• soţului supravieţuitor, copiilor şi părinţilor celui decedat în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;

-indemnizațiile, indemnizația de gratitudine și sporul de participare la război acordate în temeiul Legea nr. 49/1991 invalizilor de război,
- veteranilor de război, văduvelor de război, pensionarilor I.O.V.R. accidentaţi de război în afara serviciului ordonat.
- veniturile din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009;
- veniturile din salarii şi asimilate salariilor, la nivelul lunii octombrie 2022, respectiv iulie 2023.

Ajutorul financiar se acordă diferențiat, astfel;

- 1.000 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
- 800 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 1.501 lei și 2.000 lei;
- 600 lei pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt cuprinse între 2.001 lei și 3.000 lei.

Ajutorul financiar se plătește în două tranșe egale, în lunile ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, astfel:
- în cuantum de 500 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este de până la 1.500 lei, inclusiv;
- în cuantum de 400 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 1.501 lei și 2.000 lei, inclusiv;
- în cuantum de 300 lei, dacă nivelul veniturilor lunare este între 2.001 lei și 3.000 lei, inclusiv.

De reținut:

• În cazul persoanelor care beneficiază de pensie de urmaș și/sau beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, ajutorul financiar se acordă fiecărui urmaș în parte;
• Ajutorul financiar se acordă integral, chiar dacă veniturile plătite în lunile ianuarie, respectiv octombrie 2023 sunt aferente unei fracțiuni de lună;
• La stabilirea plafonului nu se au în vedere eventualele sume reprezentând drepturi restante aferente unor perioade anterioare lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
• Ajutorul financiar se acordă doar persoanelor îndreptățite și care au domiciliul în România (persoanele care au locul de şedere/ reşedinţă obişnuintă în străinătate nu beneficiază de ajutorul financiar);
• Ajutorul financiar se suportă din bugetul de stat;
• Ajutorul financiar se recuperează în cazul în care drepturile de pensie urmau să fie suspendate/ încetate în luna ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023 şi ulterior se constată că au fost acordate necuvenit;
• Ajutorul financiar nu se recuperează în situaţia drepturilor de pensie care vor fi revizuite/recalculate prin decizii administrative emise ulterior lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023, în urma cărora se modifică cuantumul pensiei aferent lunii ianuarie 2023, respectiv octombrie 2023;
• Ajutorul financiar nu este supus executării silite prin poprire.


02.11.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 09.11.2022
02.11.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 07.12.2022
20.10.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 26.10.2022
15.09.2022 - Avocatul Poporului - audiente - 21.09.2022